Home Devotional Songs Ashta Lakshmi Stotra

Ashta Lakshmi Stotra

0
0

Adi lakshmi:

sumanasa vandita sundari madhavi chandra sahodari hemamaye
munigana vandita moksha pradayini manjula bhashini vedanute
pankaja vasini deva supujita sadguna varshini Santiyute
jaya jayahe madhusudana kamini adilakshmi sada palaya mam

Dhanya lakshmi:

ayikali kalmasha naSani kaminivaidika rupini vedamaye
ksheera samudra bhava mangaLa rupini mantra nivasini mantra nute
mangaLadayini ambujavasini devaganaSrita padayute
jaya jayahe madhusudana kamini dhanyalakshmi sada palaya mam

Dhairya lakshmi :

jaya vara varshini vaishnavi bhargavi mantra swarupini mantra maye
suragana pujita Seeghra phalada jnana vikasini Sastranute
bhava bhaya harini papa vimochani sadhu janaSrita padayute
jaya jayahe madhusudana kamini dhairya lakshmi sada palaya mam

Gaja lakshmi:

jaya jaya durgati naSani kamini sarva phalaprada Sastramaye
ratha gaja turaga padati samavruta parijana manDita lokanute
harihara brahma supujita sevita tapa nivarana padayute
jaya jayahe madhusudana kamini Sri gajalakshmi sada palaya mam

Santana lakshmi:

ayi khaga vahini mohini chakrini raga vivardhini Jnanamaye
guna gana varadhi lokahitaishini saptaswara yuta ganayute
sakala surasura deva muneeSwara manava vandita padayuge
jaya jayahe madhusudana kamini santana lakshmi sada palaya mam

Vijaya lakshmi:

jaya kamalasani sadgati dayini jnana vikasini ganamaye
anudina marchita kumkuma dhusara bhushita vasita vadyanute
kanakadhara stuti vaibhava vandita Sankara deSika manya pade
jaya jayahe madhusudana kamini vijaya lakshmi sada palaya mam

Vidya lakshmi

pranata sureSwari bharati bhargavi Sokavinasini ratnamaye
manimaya bhushana karna vibhushana Santi samavruta hasyamukhe
navanidhi dayini kalimala harini kamya phalaprada hastayute
jaya jayahe madhusudana kamini vidyalakshmi sada palaya mam

Dhana lakshmi:

dhimi dhimi dhin dhimi dhindhimi dhindhimi dundubhi nada supurna maye
guma guma gunguma gunguma gumaguma Sankha ninada suvadya nute
veda puranyitihasa supujita vaidika marga pradarSayute
jaya jayahe madhusudana kamini dhanalakshmi sada palaya mam