Home admin

admin

Sharanu Benakane Kanaka Roopane – Purandara Dasa

śaraṇu benakane kanaka rūpane kāmini sanga dūrane śaraṇu sāmbana prīti putrane śaraṇu janarige mitrane   ēkadantane lōka khyātane ēkavākya pravīṇane ēkavimśati patra pūjita anēka vighnavināyaka   lamba karṇane nāsikādarane gāmbhīrya iva sārane kambu kandhara indumauḷija candana carcitāngane   caturbāhu caraṇa toḍalane catura āyudha dhārane matiyavantane malina janitane atiya madhurāhārane   vakratunḍane mahākāyane arkakōṭi pradīpane cakradharahara […]

Sharanembe Vani – Purandara Dasa

sharaNembe vaaNi poreye kalyANi||P|| vAgabhimAni vara brahmANi sundara vENi sucaritrANi||A.Pa|| jagadoLu nimma pogaLuvenamma hariya torisendu prArthipenamma ||1|| pADuve shrutiya bEDuve matiya purandara viTTalana sodara soseya||2||  

Shakti Sahita Ganapatim – Muttuswami Dikshitir

shakti sahita gaNapatim shankaraadi sEvitam virakta sakala munivara sura rAja vinuta guruguham bhaktAdi pOShakam bhavasutam vinayakam bhukti mukti pradam bhooshitaangam rakta padAmbujam bhAvayAmi  

Ragi Tandira Bhikshake – Purandara Dasa

Ragi taNdIrA bhikShake rAgi taNdIrA yOgyarAgi   bhOgyarAgi   bhAgyavaMtarAgi  nIvu ||pa.|| annadAnava mADuvarAgi annaChatravaniTTavarAgi anyavArteya biTTavarAgi anudina bhajaneya mADuvarAgi ||1|| mAtApitaranu sEviparAgi pApakarmava biTTavarAgi rItiya bALanu bALuvarAgi nItimArgadali khyAtarAgi ||2|| kAmakrOdhava aLidavarAgi nEmanityava mADuvarAgi rAmanAmava japisuvarAgi prEmadi kuNikuNidADuvarAgi ||3|| siriramaNana dina neneyuvarAgi gurutige bAhOraMthavarAgi karedare bhavavanu nIguvarAgi puraMdara viThalana sEviparAgi ||4||

Saraswati Namostute – G N Balasubramaniam

saraswathi namOsthuthe shArade vidyAprade||P|| karadhruta veeNA pustaka varamaNi mAlAlankruta ||A.Pa|| naraharisuta vidhilAlita navamaNiyuta kambhugaLe surasEvita padayugaLE sudhAkara samadhavaLE

Sarasijanaabha Sodari – Muttuswamy Dikshitar

sarasijanAbha sodari shankari pAhimAm varada abhayakara kamaLe sharaNAgata vatsaLe parandham prakirthite pashupash vimochite pannagA bharaNayute nAgagAndhAri poojitAbjapade sadA nandite sampade varaguruguha janani madashamani mahishAsura mardhini mandagamani mangala varapradAyini  

Sangita samrajya – Bengaluru Ramamurthy

saMgIta sAmrAjya saMchAriNi shRuMgAra shRuMgEri puravAsini ||pa.|| unnata pAMDya kEraLavAsini sannuta shrIchakra madhya nivAsini kAlaDi shaMkara hRudaya nivAsini kAla dikpAlaka brahma vishvAsini ||1|| gAMdhAra paMchama dhaivatabhUShaNi sImArahita lAvaNya rUpiNi maMdAra kusuma maNimaya bhUShaNi mAdhurya mOhana rAga svarUpiNi ||2|| sarasarAga sakalakalA haMsatUlikAtalpasthitE suragaNAdi muni brahmAdyachyuta yakSha kinnara gAnanutE varada vAmakara vINAvAdana pAshapustakamAdanutE sharashchaMdrikA mukhakamala bahuvidha maMgaLa […]

Samanyavalla Sri Hariya Seve – Purandara Dasa

sAmAnyavalla shrI hari sEve pAmara janarige sAmAnyavalla shrI hari sEve ||P|| sAmaja varadana prEmadi nenevudu tAmasa buddhiya tA taggisade||A.Pa||   antara malinavaLiya bEku santata shravaNadi shrIkAntana carita kELalu bEku santatavira bEku santa janara guNa santata manadi nirantaradali tA cintisa bEku||1||   jnAna karmEndriya nigrahisi jnAnava sangrahisi hIna vrddhigaLeraDake tA sahisi dInadeyanu vahisi mAnapa mAna samAnavendaridu […]

Sakala Graha Bala Neene – Purandara Dasa

sakala graha bala neenE sarasijAksha || nikhila rakshaka neenE vishwavyApakanE |p| ravi chandra budha neenE rAhu kEtuvu neenE kavi guru shaniyu mangaLanu neenE divarAthriyu neenE nava vidhAnavu neenE bhavarOgahara neenE bhEshajanu neenE |1| pakshamAsavu neenE parva kAlavu neenE nakshatra yOga tithi karaNagaLu neenE akshayavendu draupdtiya mAnava kAyda pakshivAhana deena rakshakanu neenE |2| rutu vatsaravu neenE […]

Sada Enna Hrudayadalli – Vijaya Dasa

sadaa enna hrdayadalli vAsamADO shri hari||Pa|| nAda murti ninna pAda mOdadinda bhajisuveno||A.Pa|| jnAnavembo navaratna maNTapada madhyadali vENugAna lOlana kuLLirisi dhYanadinda bhajisuveno||1|| bhakti rasavembO mttuu mANikyada harivANAdi muktanAga bEku endu muttinArati ettuveno||2|| ninna nAnu biDuvanalla enna neenu bidalu salla ghana mahima vijayavithala ninna bhakutara kELO solla||3||