Home Folk Songs Bannada thagadina…

Bannada thagadina…

0
0

Bannada Tagadina Tutturi
Kasige Kondanu Kasturi
Sa-Ri-Ga-Ma-Pa-Da-Ni-Sa Udidanu
Sa-Ni-Da-Pa-Ma-Ga-Ri-Sa Udidanu ||

Tanage Tutturi Ideyenda
Berarigu Adu Illenda
Kasturi Nadedanu Beediyali
Jambhada Koliya Reetiyali

Tutturi Uduta Kolada Bali
Nadedanu Kasturi Sanjevali
Jaritu Neerige Tutturi
Gantalu Kattitu Neeruri

Sa-Ri-Ga-Ma Udalu Nodidanu
Ga-Ga-Ga-Ga Saddanu Madidanu
Bannavu Neerina Palaytu
Jambhada Kolige Golaytu