Home Devotional Songs
[xgrid layout="1" condition="" order="DESC" featured="1" cats="19" speed="" count="5"]

Devotional Songs

Ragi Tandira Bhikshake – Purandara Dasa

Ragi taNdIrA bhikShake rAgi taNdIrA yOgyarAgi   bhOgyarAgi   bhAgyavaMtarAgi  nIvu ||pa.|| annadAnava mADuvarAgi annaChatravaniTTavarAgi anyavArteya biTTavarAgi anudina bhajaneya mADuvarAgi ||1|| mAtApitaranu sEviparAgi pApakarmava biTTavarAgi rItiya bALanu bALuvarAgi nItimArgadali khyAtarAgi ||2|| kAmakrOdhava aLidavarAgi nEmanityava mADuvarAgi rAmanAmava japisuvarAgi prEmadi kuNikuNidADuvarAgi ||3|| siriramaNana dina neneyuvarAgi gurutige bAhOraMthavarAgi karedare bhavavanu nIguvarAgi puraMdara viThalana sEviparAgi ||4||

Varava Kodu Enage Vagdevi – Kanaka Dasa

Sangita samrajya – Bengaluru Ramamurthy

saMgIta sAmrAjya saMchAriNi shRuMgAra shRuMgEri puravAsini ||pa.|| unnata pAMDya kEraLavAsini sannuta shrIchakra madhya nivAsini kAlaDi shaMkara hRudaya nivAsini kAla dikpAlaka brahma vishvAsini ||1|| gAMdhAra paMchama dhaivatabhUShaNi sImArahita lAvaNya rUpiNi maMdAra kusuma maNimaya bhUShaNi mAdhurya mOhana rAga svarUpiNi ||2|| sarasarAga sakalakalA haMsatUlikAtalpasthitE suragaNAdi muni brahmAdyachyuta yakSha kinnara gAnanutE varada vAmakara vINAvAdana pAshapustakamAdanutE sharashchaMdrikA mukhakamala bahuvidha maMgaLa […]

Varava Kodu Enage Vagdevi – Kanaka Dasa

Samanyavalla Sri Hariya Seve – Purandara Dasa

sAmAnyavalla shrI hari sEve pAmara janarige sAmAnyavalla shrI hari sEve ||P|| sAmaja varadana prEmadi nenevudu tAmasa buddhiya tA taggisade||A.Pa||   antara malinavaLiya bEku santata shravaNadi shrIkAntana carita kELalu bEku santatavira bEku santa janara guNa santata manadi nirantaradali tA cintisa bEku||1||   jnAna karmEndriya nigrahisi jnAnava sangrahisi hIna vrddhigaLeraDake tA sahisi dInadeyanu vahisi mAnapa mAna samAnavendaridu […]

Varava Kodu Enage Vagdevi – Kanaka Dasa

Sakala Graha Bala Neene – Purandara Dasa

sakala graha bala neenE sarasijAksha || nikhila rakshaka neenE vishwavyApakanE |p| ravi chandra budha neenE rAhu kEtuvu neenE kavi guru shaniyu mangaLanu neenE divarAthriyu neenE nava vidhAnavu neenE bhavarOgahara neenE bhEshajanu neenE |1| pakshamAsavu neenE parva kAlavu neenE nakshatra yOga tithi karaNagaLu neenE akshayavendu draupdtiya mAnava kAyda pakshivAhana deena rakshakanu neenE |2| rutu vatsaravu neenE […]

Varava Kodu Enage Vagdevi – Kanaka Dasa

Sada Enna Hrudayadalli – Vijaya Dasa

sadaa enna hrdayadalli vAsamADO shri hari||Pa|| nAda murti ninna pAda mOdadinda bhajisuveno||A.Pa|| jnAnavembo navaratna maNTapada madhyadali vENugAna lOlana kuLLirisi dhYanadinda bhajisuveno||1|| bhakti rasavembO mttuu mANikyada harivANAdi muktanAga bEku endu muttinArati ettuveno||2|| ninna nAnu biDuvanalla enna neenu bidalu salla ghana mahima vijayavithala ninna bhakutara kELO solla||3||  

Varava Kodu Enage Vagdevi – Kanaka Dasa

Ramam Bhaje Shyamama manasa – Purandara Dasa

rAmam bhajE shyAmama manasA rAmam bhajE shyAmam bhajE vachasA| sarva veda saara bhootam sarva bhoota hetu naatam|| vibhIShaNa AnjanEya pUjita charaNam vasiShTAdi munigaNa vEdita hrudayam vashIkrita mayAkaarita vESham Esham purEsham sarvEsham|| nIla mEgha shyAmalam nitya dharmachAriNam daNDinam kOdaNDinam durAchAra khaNDanam janma mrutyu jarAvyAdhi dukha dOSha bhavaharam||  

Varava Kodu Enage Vagdevi – Kanaka Dasa