Home Music and Lyrics
[xgrid layout="1" condition="" order="DESC" featured="1" cats="18" speed="" count="5"]

Music and Lyrics

Varava Kodu Enage Vagdevi – Kanaka Dasa

varava koDu enage vAgdEvi ninna charaNa kamalangaLa dayamADu dEvi shashi mukhada nasu nageya bAle eseva karNada muttina Ole nasuva supalla guNashIlE dEvI bisajAkshi enna hridayadoLu nindu ravi kOTi tEja prakAshE mahA kavijana hritkamala vAsE avirala puri kAgineleyAdi kEshavana sutanige sannuta rAnivAsE

Vandisuvadaadiyali Gananaathana – Purandara Dasa

vandisuvadAdiyali gaNanAthana ||P|| sandEha salla SrI hariyAjneyidakuNTu||A.Pa|| hinde rAvaNa tAnu vandisade gajamukhana nindu tapavanugaidu vara paDeyalu ondu nimiShadi bandu vighnavanu Acharisi tanda varagaLanella dharege iLisidanu[1] andinA bageyaritu bandu hari dharmajage munde gaNapana poojisendu pElE ondE manadali bandu pUjisalu gaNanAtha hondisida nirvighnadinda rAjyavanu[2] indu jagavella ume nandanana poojisalu chendadindali sakala siddhigaLanittu tande siri purandara viTTalana sEveyoLu […]

Vandipe Ninage Gananatha – Sri Paada raayaru

Vandipe Ninage Gananatha modal vandipe ninage gananatha banda vigna kaleyo gananatha modal vandipe ninage gananatha ||pa|| hinde ravananu madadinda ninna pujisade sanda ranadalli gananatha ||1|| madhavana agneyinda dharmaraya poojisalu sadhisida raajya gananatha ||2|| mangala muruti guru ranga vithalana pada hingade paliso gananatha ||3||

Toogire Rangana Toogire Krishnana – Purandara Dasa

Toogire Rangana Toogire Krishnana Toogire Achuta Anantana Toogire Varagiriyappa Timmappana Toogire Kaveri Rangayyanaa Nagalokadalli Narayana Malagyane Nagakannikeyaru Thoogire Nagaveniyaru Nenu Pididukondu Begane Tottila Tugire ||1|| Indra Lokadalli Upendra Malagyane Indu Mukhiyarella Toogire Indra Kannikeyaru Bandu Mukundana Tottila Thugire [2] Aaladeleya Mele Shreelola Malagyane Neela Kuntaleyaru Toogire Vyalshayana Hari Malagu Malagu Endu Bala Krishnnayyana Toogire ||3|| […]

Tallanisadiru Kandya Taalu Manave- Kanaka Dasa

tallaNisadiru kaNDya tALu manavE uyallaranu salahuvanu idakE samshaya viLLa||P||   beTTada tudiyalli huTTiruva vrkSaKKe kaTTEyanu kaTTi nIreredavaru yAru puTTisida swAmy tA hoNegAranAgiralu gaTyAgi salahuvanu idake samshayavilla||1||   adaviyolagAduva mrugapakshigaligeLLa allalli AhAravithavaru yAro padeda jananiya teradi swamy honegEdagi bidade rakshipanidake sandehabeda||2||   kaLLolage huTTiruva krimi kITagaLigE ella allalli AhAra viittavaru yAro pullalOcana kAgi nelayAdi kEshavanu ellaranu […]

Smariso Sarvada Hariya – Purandara Dasa

smariso sarvada hariya || suravara doreya karuNAnidhiya || munijana vandyana manasijanayyana manadali anudina neneyo hariya ||1|| varaguNa poorNana sarasijanetrana paravasudevana praaNada priyana ||2|| venkaTaramaNana sankaTaharaNana lakshmiramaNana purandara viTalana ||3||  

simha roopa nadha srihari – Purandara Dasa

simharupanAda shrI hari hE nAmagirishanE ommanadinda nimmanu bhajisalu sammatadindali kAyuvenenda hari taraLanu kareye sthambhavu biriyE tumba ugravanu toridanu karuLanu bagedu koraLoLagiTTu taraLana salahida shri narasimhane bhaktarella kooDi bahu dUra Odi parama shAntavanu bEDidaru karedu tanna siriyanu toDeyoLu kuLisida parama haruShavanu hondida shrI hari jaya jaya jayavendu huvanu tandu hari hari hariyendu surarella surise bhaya nivAraNa […]

Sharanu Sakalodhaara – Purandara Dasa

sharaNu sakaloddhAra asura kula samhAra sharaNu dasharatha bAlA jAnakilola ee muddu ee mukhavu ee tanuvinaa kAnti ee billu ee bANa ee ninta ee bhAva ee tamma ee seete ee banTa ee bhAgya yAva dEvarige unTu moorulokadoLage||1|| uTTa pItAmbaravu uDigejje mANikavu doDDa navaratnada AbharaNa iralu koTTa bhAshege tappa nija bhaktarige oliva sruShTiyoLageNe kANe kausalya rAma||2|| paLisalu […]

Sharanu Benakane Kanaka Roopane – Purandara Dasa

śaraṇu benakane kanaka rūpane kāmini sanga dūrane śaraṇu sāmbana prīti putrane śaraṇu janarige mitrane   ēkadantane lōka khyātane ēkavākya pravīṇane ēkavimśati patra pūjita anēka vighnavināyaka   lamba karṇane nāsikādarane gāmbhīrya iva sārane kambu kandhara indumauḷija candana carcitāngane   caturbāhu caraṇa toḍalane catura āyudha dhārane matiyavantane malina janitane atiya madhurāhārane   vakratunḍane mahākāyane arkakōṭi pradīpane cakradharahara […]