Home Devotional Songs kandena Govindana – Purandara Dasa

kandena Govindana – Purandara Dasa

0
0

kanDenA gOvindanA
punDarikAkshana pANDava paksha krishNana

keshava nArAyaNa shrI krishNana
vAsudeva achyuta anantana
sAsira nAmada shri hrishikeshana
sesha shayana namma vasudeva sutana||1||

madhava madhusudana trivikramana
yadavakula vandyana
vEdantavEdyan indira ramaNana
aadimuruti prahlaada varadana ||2||

purushottama narahari shri krishNana
sharaNAgata rakshakanA
karuNAkara namma purandara viThalanA
nerenambidenu belura channigana ||3||