Home Devotional Songs kEshavanolumeyu Aguva tanaka – Kanaka Dasa

kEshavanolumeyu Aguva tanaka – Kanaka Dasa

0
0

kEshavanolumeyu Aguva tanaka
haridAsaroLirutiru hE manuja

klEshapAshangaLa haridu vilAsadi
shrIshananutigaLa pogaLuta manadoLu

karuNAmrtadAbharaNava dharisida
paramage siriyu tappItE
karuNa pAshaduravaNe doredAtage
sharaNara karuNavu tappItE

aritu shAstravanu Aciripa yOgyage
guru upadEshavu tappItE
varavElApuradAdi kEshavana
smarisuvavanige mOkshavu tappItE
tags: