Home Devotional Songs Kodu bega divyamathi – Purandara Dasa

Kodu bega divyamathi – Purandara Dasa

0
0

koDu bEga divyamati saraswati

mruDa harihara mukharoDayaLe ninnaya
adigeraguve amma brahmana rANi||A.Pa||

indirA ramaNana hiriya sosayu nInu
bandenna vadanadi nindu nAmava nuDise||1||

akhila vidyAbhimAni ajana paTTadaraNi
sukhavittu pAlise sujana shirOmaNi ||2||

patita pAvane nI gatiyendu nambide
satata purandara viTalana tOre||3||