Home Devotional Songs Shri Ramchandra Kripalu Poet: Tulasidas

Shri Ramchandra Kripalu Poet: Tulasidas

0
0

Shri Rama chandra kripalu bhaja mana harana bhava bhaya darunam
Nava kanja lochana kanja mukha kara kanja pada kanjarunam (Shri)

Kandarp aganit amita chabi nava neela neerja sundaram
Pata peet manahu tadita ruchi shuchi navmi janaka sutavaram (Shri)

Bhaja deena bandhu dinesha danav daitya vansha nikhandanam
Raghu nanda ananda kanda kaushala chanda Dasharatha nandanam (Shri)

Shir mukut kundala tilak chaaru udara anga vibhooshanam
Ajanu bhuja shar chaap dhar sangram jit khar dooshanam (Shri)

Iti vadat Tulasidas Shankar shesha muni mana ranjanam
Mam hruday kanj nivas karu kamadi khal dal ganjanam (Shri