Home Devotional Songs Smariso Sarvada Hariya – Purandara Dasa

Smariso Sarvada Hariya – Purandara Dasa

0
0

smariso sarvada hariya ||
suravara doreya karuNAnidhiya ||

munijana vandyana manasijanayyana
manadali anudina neneyo hariya ||1||

varaguNa poorNana sarasijanetrana
paravasudevana praaNada priyana ||2||

venkaTaramaNana sankaTaharaNana
lakshmiramaNana purandara viTalana ||3||