Home Tag "Purandara Dasa"

Vandisuvadaadiyali Gananaathana – Purandara Dasa

vandisuvadAdiyali gaNanAthana ||P|| sandEha salla SrI hariyAjneyidakuNTu||A.Pa|| hinde rAvaNa tAnu vandisade gajamukhana nindu tapavanugaidu vara paDeyalu ondu nimiShadi bandu vighnavanu Acharisi tanda varagaLanella dharege iLisidanu[1] andinA bageyaritu bandu hari dharmajage munde gaNapana poojisendu pElE ondE manadali bandu pUjisalu gaNanAtha hondisida nirvighnadinda rAjyavanu[2] indu jagavella ume nandanana poojisalu chendadindali sakala siddhigaLanittu tande siri purandara viTTalana sEveyoLu […]

Varava Kodu Enage Vagdevi – Kanaka Dasa

Toogire Rangana Toogire Krishnana – Purandara Dasa

Toogire Rangana Toogire Krishnana Toogire Achuta Anantana Toogire Varagiriyappa Timmappana Toogire Kaveri Rangayyanaa Nagalokadalli Narayana Malagyane Nagakannikeyaru Thoogire Nagaveniyaru Nenu Pididukondu Begane Tottila Tugire ||1|| Indra Lokadalli Upendra Malagyane Indu Mukhiyarella Toogire Indra Kannikeyaru Bandu Mukundana Tottila Thugire [2] Aaladeleya Mele Shreelola Malagyane Neela Kuntaleyaru Toogire Vyalshayana Hari Malagu Malagu Endu Bala Krishnnayyana Toogire ||3|| […]

Varava Kodu Enage Vagdevi – Kanaka Dasa

simha roopa nadha srihari – Purandara Dasa

simharupanAda shrI hari hE nAmagirishanE ommanadinda nimmanu bhajisalu sammatadindali kAyuvenenda hari taraLanu kareye sthambhavu biriyE tumba ugravanu toridanu karuLanu bagedu koraLoLagiTTu taraLana salahida shri narasimhane bhaktarella kooDi bahu dUra Odi parama shAntavanu bEDidaru karedu tanna siriyanu toDeyoLu kuLisida parama haruShavanu hondida shrI hari jaya jaya jayavendu huvanu tandu hari hari hariyendu surarella surise bhaya nivAraNa […]

Varava Kodu Enage Vagdevi – Kanaka Dasa

Sharanu Sakalodhaara – Purandara Dasa

sharaNu sakaloddhAra asura kula samhAra sharaNu dasharatha bAlA jAnakilola ee muddu ee mukhavu ee tanuvinaa kAnti ee billu ee bANa ee ninta ee bhAva ee tamma ee seete ee banTa ee bhAgya yAva dEvarige unTu moorulokadoLage||1|| uTTa pItAmbaravu uDigejje mANikavu doDDa navaratnada AbharaNa iralu koTTa bhAshege tappa nija bhaktarige oliva sruShTiyoLageNe kANe kausalya rAma||2|| paLisalu […]

Varava Kodu Enage Vagdevi – Kanaka Dasa

Sharanu Benakane Kanaka Roopane – Purandara Dasa

śaraṇu benakane kanaka rūpane kāmini sanga dūrane śaraṇu sāmbana prīti putrane śaraṇu janarige mitrane   ēkadantane lōka khyātane ēkavākya pravīṇane ēkavimśati patra pūjita anēka vighnavināyaka   lamba karṇane nāsikādarane gāmbhīrya iva sārane kambu kandhara indumauḷija candana carcitāngane   caturbāhu caraṇa toḍalane catura āyudha dhārane matiyavantane malina janitane atiya madhurāhārane   vakratunḍane mahākāyane arkakōṭi pradīpane cakradharahara […]

Varava Kodu Enage Vagdevi – Kanaka Dasa

Ragi Tandira Bhikshake – Purandara Dasa

Ragi taNdIrA bhikShake rAgi taNdIrA yOgyarAgi   bhOgyarAgi   bhAgyavaMtarAgi  nIvu ||pa.|| annadAnava mADuvarAgi annaChatravaniTTavarAgi anyavArteya biTTavarAgi anudina bhajaneya mADuvarAgi ||1|| mAtApitaranu sEviparAgi pApakarmava biTTavarAgi rItiya bALanu bALuvarAgi nItimArgadali khyAtarAgi ||2|| kAmakrOdhava aLidavarAgi nEmanityava mADuvarAgi rAmanAmava japisuvarAgi prEmadi kuNikuNidADuvarAgi ||3|| siriramaNana dina neneyuvarAgi gurutige bAhOraMthavarAgi karedare bhavavanu nIguvarAgi puraMdara viThalana sEviparAgi ||4||

Varava Kodu Enage Vagdevi – Kanaka Dasa

Samanyavalla Sri Hariya Seve – Purandara Dasa

sAmAnyavalla shrI hari sEve pAmara janarige sAmAnyavalla shrI hari sEve ||P|| sAmaja varadana prEmadi nenevudu tAmasa buddhiya tA taggisade||A.Pa||   antara malinavaLiya bEku santata shravaNadi shrIkAntana carita kELalu bEku santatavira bEku santa janara guNa santata manadi nirantaradali tA cintisa bEku||1||   jnAna karmEndriya nigrahisi jnAnava sangrahisi hIna vrddhigaLeraDake tA sahisi dInadeyanu vahisi mAnapa mAna samAnavendaridu […]

Varava Kodu Enage Vagdevi – Kanaka Dasa

Sakala Graha Bala Neene – Purandara Dasa

sakala graha bala neenE sarasijAksha || nikhila rakshaka neenE vishwavyApakanE |p| ravi chandra budha neenE rAhu kEtuvu neenE kavi guru shaniyu mangaLanu neenE divarAthriyu neenE nava vidhAnavu neenE bhavarOgahara neenE bhEshajanu neenE |1| pakshamAsavu neenE parva kAlavu neenE nakshatra yOga tithi karaNagaLu neenE akshayavendu draupdtiya mAnava kAyda pakshivAhana deena rakshakanu neenE |2| rutu vatsaravu neenE […]

Varava Kodu Enage Vagdevi – Kanaka Dasa