Home Devotional Songs Varava Kodu Enage Vagdevi – Kanaka Dasa

Varava Kodu Enage Vagdevi – Kanaka Dasa

0
0

varava koDu enage vAgdEvi ninna
charaNa kamalangaLa dayamADu dEvi

shashi mukhada nasu nageya bAle
eseva karNada muttina Ole
nasuva supalla guNashIlE dEvI
bisajAkshi enna hridayadoLu nindu

ravi kOTi tEja prakAshE mahA
kavijana hritkamala vAsE
avirala puri kAgineleyAdi
kEshavana sutanige sannuta rAnivAsE

tags: