Home Folk Songs Yello Jogappa nin Aramane

Yello Jogappa nin Aramane

0
0

Yello Jogappa nin Aramane…
Yello jogappa nin
talamanee..
Yello Jogappa nin Aramane…
Yello Jogappa nin Talaamane…
Yello Jogappa nin Aramane…

Betta hathogabeku
betta ildogabeku
allade kane nan aramane..Nari
allade kane nan
aramanee…
allade kane nan aramanee…
allade kane nan talamane…

Harvara keriya gare padsale mele
Lolukinariya nudisone jogi
lolukinariya nudisone
moggagi baro suruvige
moggagi baro suruvige

Yellina holava bitte olle gandana bitte
Yellina holava bitte olleya  gandana bitte
Kallata jogi kuda hogabahude nari
kallata jogi kuda hogabahude
kallata jogi kuda hogabahude

Ninna kandagalella kannuri kano jogi
Ninna kandagalella kannuri kano jogi
ninnali nanage manasade jogi
ninnali nanage manasade
ninnali nanage manasade

Nanna tolali ninna kinoori madikondu
Nanna tolali ninna kinoori madikondu
Chendada padava
nudisenu nari
Chendada padava nudisenu
Chendada padava nudisenu.